sahypa_about

hakda (1)

Kompaniýanyň tertibi

Hopesun Optical, Hytaýda oftalmiki linzalaryň doglan ýeri bolan Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde ýerleşýän oftalmiki linzalary öndüriji we lomaý satyjydyr.2005-nji ýylda dünýä bazarlaryny ýokary hilli oftalmiki linzalar bilen üpjün etmek, ýöne iň arzan bahadan lomaý satyjy hökmünde döredildik.

2008-nji ýylda linza ýasamak üçin öz zawodymyzy gurduk.Gündelik hasyllylygy 20 müň jübütden gowrak bolan bir görüşde, bifokallarda we progressiwlerde 1,50-den 1,74-e çenli ähli materiallarda taýýar we ýarym taýýar linzalaryň giň toplumyny öndürýäris.Önümçilik liniýamyz, ýokary hilli linzalaryň öndürilmegini üpjün etmek üçin doly awtomatiki-ultrases arassalaýjy, gaty örtük we tozan AR örtük maşynlaryny öz içine alýan häzirki zaman maşynlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Bir stocka linzalarynyň gapdalynda, içerki gaty örtük we anti-reflektor örtük bilen baglanyşykly iň häzirki zaman sanly erkin görnüşli obýektiw önümçilik merkezini hem işleýäris.Surfaceer ýüzündäki Rx linzalaryny iň ýokary standartlara 3-5 gün we dünýäniň optiki işgärlerine kurýer edýäris.Linzaňyzyň ähli talaplaryna jogap berip biljekdigimize ynanýarys.

Oftalmiki linzalardan başga-da, 2010-njy ýylda passiw 3D äýnek üçin 3D linzalary boş ýasamak üçin setirimizi gurduk. Linzalar çydamly, çyzylmaga çydamly we ýokary geçirijiligi bar.Dolby 3D äýnek we Infitec 3D äýnek üçin soňky 10 ýylda 5 milliondan gowrak 3D obýektiw boşluk iberildi.

hakda (3)

hakda (2)

Birnäçe ýyllap dowam eden işimiziň netijesinde dünýäniň 45-den gowrak ýurduna çenli iş alyp barýarys, ýokary hilli linzalary hödürlemek, çalt eltip bermek we ygtybarly bolmak bilen müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazanylýar.Toparymyz size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar.