bifokal tekiz-ýokarky tegelek linza

Tekiz ýokarky / tegelek ýokarky Bifokal linza


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bifokal linzany köp maksatly linza diýip atlandyryp bolar.Bir görünýän obýektiwde 2 dürli görüş meýdany bar.Obýektiviň ulusy, adatça uzak aralykdan görmek üçin zerur resept bolýar.Şeýle-de bolsa, bu kompýuteriň ulanylmagy ýa-da aralyk aralygy üçin resept bolup biler, sebäbi obýektiwiň bu aýratyn bölegini göreniňizde adatça göni görünersiňiz. Penjirä diýilýän aşaky bölekde adatça okamak üçin resept bar.Adatça okamak üçin aşak seredýänligiňiz sebäpli, bu görüş kömegini bermegiň logiki ýeri.

Tekiz ýokarky bifokal linzanyň artykmaçlygy.
1.Bu, obýektiwiň iň amatly görnüşidir, bu geýýän adama bir obýektiw arkaly ýakyn aralykda we uzak aralykda obýektlere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.
2.Bu obýektiw görnüşi obýektleri uzakda, ýakyn aralykda we aralyk aralykda her aralyk üçin güýjüň degişli üýtgemegi bilen görmäge mümkinçilik berýär.
Tegelek bifokallaryň artykmaçlyklary
1. Geýýänler ýakyn zatlary tegelek görnüşde görüp bilerler we linzalaryň galan bölekleri bilen uzaklykdaky zatlary görüp bilerler.
2. Geýýänlere kitap okaýarka-da, telewizora tomaşa edenlerinde-de iki dürli görnüşli äýnek üýtgetmek zerurlygy ýok.
3. Geýýänler ýakyn ýa-da uzak bir zada seredenlerinde şol bir duruş saklap bilerler.
Hil, öndürijilik we täzeliklere baha berseňiz, gerekli ýere geldiňiz.
bifokal tekiz-ýokarky tegelek linza

Indeks we material bar

MaterialMaterial NK-55 Polikarbonat MR-8 MR-7 MR-174
imhDöwülme görkezijisi 1.56 1.59 1.60 1.67 1.74
AbbeAbbe gymmaty 35 32 42 32 33
GörnüşAýratyn agyrlyk güýji 1,28g / sm3 1,20g / sm3 1,30g / sm3 1,36g / sm3 1,46g / sm3
UVUV blok 385nm 380nm 395nm 395nm 395nm
DizaýnDizaýn SPH SPH SPH / ASP ASP ASP

Bifokal linza nähili işleýär?
Bifokal linzalar presbiýopiýadan ejir çekýän adamlar üçin ajaýyp - kitap okaýarka adamyň gözüniň bulaşmagy ýa-da görüşiniň ýoýulmagy.Uzak we ýakyn görüş meselesini düzetmek üçin bifokal linzalar ulanylýar.Olarda linzalaryň üstünden çyzyk bilen tapawutlanýan görüş düzedişiniň iki aýratyn ugry bar.Obýektiviň ýokarky meýdany uzakdaky zatlary görmek üçin ulanylýar, aşaky bölegi bolsa ýakynlygy düzedýär.
tekiz


  • Öňki:
  • Indiki: