Veke görnüşli ak

 • Mawy yşyk bloklaýjy linza

  Gök blokirleýji linza, HEV gök çyrany bloklaýan we minimal reňk ýoýulmagy bilen iň ýokary UV goragyny üpjün edýän diýen ýaly açyk linzadyr.Linza materialyna gönüden-göni goşulan gök-yşyk bloklaýjy polimer bilen ýasalýar.Bu polimer gök çyrany siňdirýär, obýektiwden gözüňize geçmeginiň öňüni alýar.Açyk obýektiw bolany üçin, gök blokirleýjiler gök yşykdan we UV täsirinden bütin gün goramak üçin adaty optiki linzanyň ýerine gündelik äýnek bilen ulanylyp bilner ...
 • Fotohrom + Mawy yşyk blok

  “BlueBlock” fotohrom linzalary, gündelik durmuşymyzda hemmämiziň täsir edýän zyýanly yşykdan bütin gün goragy üpjün edýär.Fotokrom linzalary gözüňizi UV (Ultramelewşe) ýagtylygy garaňkylaşdyrmakdan goraýan aýratyn bir aýratynlyga eýedir.Linzalar güne düşeniňizde birnäçe minutyň dowamynda kem-kemden garalýar we gözleriňizi zyýanly täsirinden goraýar.“BlueBlock” fotohrom linzalary zyýanly HEV çyrasyny (Mawy çyra) süzýän professional gök garşy linzalary hem ulanýar ...
 • Polýarlaşdyrylan Gün äýnek linzalary

  Polýarizirlenen aýna linzalary ýagtylygy we göz gabagyny azaldýar.Şol sebäpli günüň görüşini we howpsuzlygyny ýokarlandyrýarlar.Açyk meýdanda işläniňizde ýa-da oýnanyňyzda, şöhlelenýän şöhle we ýalpyldawuklyk sebäpli gaharlanyp, hatda wagtlaýyn kör bolup bilersiňiz.Bu polýarizasiýanyň öňüni alyp biljek howply ýagdaý.Polýarlaşdyrylan linzalar nähili işleýär?Polýarizirlenen linzalarda ýagtylygy süzmek üçin ýörite himiki maddalar bar.Himiki molekulalar ýagtylygyň bir bölegini p-den ýapmak üçin ýörite hatara düzüldi ...
 • Öňe gidýän Bifocal 12mm / 14mm obýektiw

  Gözlükler dürli görnüşde bolýar.Muňa bir linzanyň üstünden bir güýji ýa-da güýji bolan bir görüşli linza ýa-da tutuş linzanyň üstünden köp güýçli bifokal ýa-da trifokal linzalar girýär.Faröne soňky ikisi uzak we ýakyn zatlary görmek üçin linzalaryňyzda başga bir güýç gerek bolsa, köp sanly linzalar dürli resept ýerlerini bölýän görünýän çyzyk bilen bezelendir.Özüňiz ýa-da çagaňyz üçin çyzykly köpugurly linzany halaýan bolsaňyz, öňe gidiş ...
 • Tekiz ýokarky / tegelek ýokarky Bifokal linza

  Bifokal linzany köp maksatly linza diýip atlandyryp bolar.Bir görünýän obýektiwde 2 dürli görüş meýdany bar.Obýektiviň ulusy, adatça uzak aralykdan görmek üçin zerur resept bolýar.Şeýle-de bolsa, bu kompýuteriň ulanylmagy ýa-da aralyk aralygy üçin resept bolup biler, sebäbi obýektiwiň bu aýratyn bölegini göreniňizde adatça göni görünersiňiz. Penjirä diýilýän aşaky bölekde adatça okamak üçin resept bar.Umuman okamak üçin aşak seredýänligiňiz sebäpli, ...
 • Passiw 3D äýnek üçin aýna linzalar

  “Awatar” filminiň çykmagy bilen 3D filmleri bütin dünýäde meşhur bolýar.“Dolby Cinema” we “IMAX” kinoteatrlarynyň arasynda iň gyzykly tomaşa tejribesini hödürleýär.2010-njy ýylda Hopesun, Dolby we IMAX 3D kinoteatrlarynda ulanylýan reňk aýralygy passiw 3D äýnek üçin 3D linzaly boş ýerleri öndürmek üçin öz ugruny gurdy.Linzalar çydamly, çyzmaga çydamly we ýokary geçirijiligi bar.Dolby 3D G üçin 5 milliondan gowrak 3D linzaly boş ýer iberildi ...
 • Sanly Freeform obýektiw tehnologiýasy wagty we gymmaty

  Bir stocka linzalarynyň gapdalynda, içerki gaty örtük we anti-reflektor örtük bilen baglanyşykly iň häzirki zaman sanly erkin görnüşli obýektiw önümçilik merkezini hem işleýäris.Rüze çykarylan Rx linzalaryny 3-5 gün gowşurmak bilen iň ýokary standartlara öwürýäris.Linzaňyzyň ähli talaplaryna jogap berip biljekdigimize ynanýarys.Käbir erkin linza dizaýnlarymyz aşakdaky ýaly.Alpha H45 A ýokary hilli görüş we giň wizual meýdanlary hödürleýän Premium şahsylaşdyrylan progressiw linzalar ...
 • Lighteňil akylly fotohrom linza

  Fotohrom linzalar içerde açyk (ýa-da düşnükli) we gün şöhlesine sezewar bolanda awtomatiki garalýan äýnek linzalarydyr.Kämahal fotohrom linzalar üçin ulanylýan beýleki adalgalara “ýagtylyga uýgunlaşdyrylan linzalar”, “ýeňil akylly” we “üýtgeýän reňkli linzalar” degişlidir.Aýna dakýan her bir adam, daşarda bolanyňyzda aýratyn reseptli äýnekleri götermegiň nähili kynçylyk bolup biljekdigini bilýär.Fotohrom linzalary bilen adamlar tranzit bilen aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilerler ...
 • Finisharym taýýar tomaşa linzalary boş

  Taýýar aksiýa linzalaryndan başga-da, dünýädäki Rx laboratoriýalaryna ähli indeksdäki ýarym taýýar linzalaryň boş ýerlerini hödürleýäris.Thehli boş ýerler takyk egriler we galyňlyk bilen ýasalýar, ýüze çykandan soň takyk güýçleriň döredilmegini üpjün etmek.Semiarym taýýar linzalarymyzy öwreniň Clear BlueBlock Photochromic BlueBlock Photochromic Polarized Clear Clear Vision ● S / F SV 1.50 ● S / F SV 1.50 LENTICULAR ● S / F SV 1.56 ● S / F SV 1.59 PC ● S / F SV 1.60 ● S / F SV 1 ....
 • Kirstal arassa linzalar

  Arassa linzalar düzediş tomaşalary üçin iň köp ulanylýar.Qualityokary hilli aýdyňlygy hödürlemek, ýagtylygyň şöhlelenmesini azaltmak, kontrasty gowulaşdyrmak we görüş öndürijiligini ýokarlandyrmak, olaryň işi hrustal aýdyň görüşi rahat üpjün etmekdir.Arassa linzalar her gün äýnek geýýänler üçin amatlydyr.Şeýle hem, äýnek dakmagyň özüne berýän görnüşini halaýanlar üçin gowy, hatda gözleri gaty gowy bolsa-da.Bir söz bilen aýdylanda, açyk linzalar hemmeler üçin ajaýyp Hopesun finadan birini hödürleýär ...