progressiw linza 1

Öňe gidýän Bifocal 12mm / 14mm obýektiw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gözlükler dürli görnüşde bolýar.Muňa bir linzanyň üstünden bir güýji ýa-da güýji bolan bir görüşli linza ýa-da tutuş linzanyň üstünden köp güýçli bifokal ýa-da trifokal linzalar girýär.
Faröne soňky ikisi uzak we ýakyn zatlary görmek üçin linzalaryňyzda başga bir güýç gerek bolsa, köp sanly linzalar dürli resept ýerlerini bölýän görünýän çyzyk bilen bezelendir.
Özüňiz ýa-da çagaňyz üçin çyzykly köpugurly linzany makul bilýän bolsaňyz, dowamly goşmaça linzalar mümkin bolup biler.
Beýleki tarapdan, häzirki zaman progressiw linzalar dürli linzalaryň güýjüniň arasynda tekiz we yzygiderli gradiýente eýe.Bu nukdaýnazardan, olara “köp ugurly” ýa-da “varifokal” linzalar hem diýlip bilner, sebäbi oňaýsyzlyklar we kosmetiki kemçilikler bolmazdan köne bi ýa-da trifokal linzalaryň ähli artykmaçlyklaryny hödürleýär.

Ösüş linzalarynyň peýdalary
Öňe gidýän linzalar bilen ýanyňyzda birden köp äýnek bolmaly däl.Okamak bilen adaty äýnegiň arasynda çalyşmak hökman däl.
Öňe gidişler bilen görmek tebigy ýaly bolup biler.Uzak bir zada ýakyn bir zady görmekden geçseňiz, "bökmek" bolmaz
bifokal ýa-da trifokal bilen islärdiňiz.Şonuň üçin ulag sürýän bolsaňyz, dolandyryş paneli, ýolda ýa-da uzak aralykdaky bir belgi bilen rahat geçiş bilen seredip bilersiňiz.
Olar adaty äýnege meňzeýär.Bir gözlegde, adaty bifokal geýen adamlara synap görmek üçin progressiw linzalar berildi.Gözlegiň awtory, köpüsiniň wyklýuçateliň gowy bolandygyny aýtdy.

Hil, öndürijilik we täzeliklere baha berseňiz, gerekli ýere geldiňiz.

Indeks we material bar

MaterialMaterial NK-55 Polikarbonat MR-8 MR-7 MR-174
imhDöwülme görkezijisi 1.56 1.59 1.60 1.67 1.74
AbbeAbbe gymmaty 35 32 42 32 33
GörnüşAýratyn agyrlyk güýji 1,28g / sm3 1,20g / sm3 1,30g / sm3 1,36g / sm3 1,46g / sm3
UVUV blok 385nm 380nm 395nm 395nm 395nm
DizaýnDizaýn SPH SPH SPH / ASP ASP ASP
jyuiElýeterli örtükler HC / HMC / SHMC HC / HMC SHMC SHMC SHMC

Ösüş linzalaryny kim ulanýar?
Görüş meselesi bolan her bir adam diýen ýaly bu linzalary geýip biler, ýöne adatça presbiýopiýa (öňdengörüjilikli) 40 ýaşdan uly adamlar zerur - okamak ýa-da tikin ýaly ýakyn iş edenlerinde görüşleri bulaşýar.Öňe gidýän linzalar, miýopiýanyň ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin çagalar üçin hem ulanylyp bilner.
progressiw

Ösüş linzalaryny sazlamak üçin maslahatlar
Olary synap görmek kararyna gelseňiz, şu maslahatlary ulanyň:
Bu prosesi size ugrukdyryp biljek, gowy ramka saýlamaga we linzalaryň gözüňiziň üstünde jemlenendigine göz ýetirip biljek ýokary hilli optiki dükany saýlaň.Gowy ýerleşdirilmedik progressiwler, adamlaryň olara uýgunlaşyp bilmezliginiň umumy sebäbi.
Olara öwrenişmek üçin özüňize bir ýa-da iki hepde wagt beriň.Käbir adamlara bir aý gerek bolup biler.
Göz lukmanynyň olary nädip ulanmalydygy baradaky görkezmelerine düşünýändigiňize göz ýetiriň.
Täze linzalaryňyzy mümkin boldugyça köplenç geýiň we beýleki äýnegiňizi dakyň.Düzedişi has çaltlaşdyrar.


  • Öňki:
  • Indiki: