progressive lens 1

Öňe gidýän Bifocal 12mm / 14mm obýektiw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gözlükler dürli görnüşde bolýar.Muňa tutuş linzanyň üstünden bir güýji ýa-da güýji bolan bir görüşli linza ýa-da tutuş linzanyň üstünden köp güýçli bifokal ýa-da trifokal linzalar girýär.
Faröne soňky ikisi, uzakdaky we ýakyn zatlary görmek üçin linzalaryňyzda başga bir güýç gerek bolsa, köp multifokal linzalar dürli resept ýerlerini bölýän görünýän çyzyk bilen bezelendir.
Özüňiz ýa-da çagaňyz üçin çyzykly multifokal linzany has gowy görýän bolsaňyz, öňe gidiş goşmaça linzalar mümkin bolup biler.
Beýleki tarapdan, häzirki zaman progressiw linzalar dürli linzalaryň güýjüniň arasynda tekiz we yzygiderli gradiýente eýe.Bu nukdaýnazardan, olara “köp fokal” ýa-da “varifokal” linzalar hem diýlip bilner, sebäbi oňaýsyzlyklar we kosmetiki kemçilikler bolmazdan köne bi ýa-da trifokal linzalaryň ähli artykmaçlyklaryny hödürleýär.

Ösüş linzalarynyň peýdalary
Öňe gidýän linzalar bilen ýanyňyzda birden köp äýnek bolmaly däl.Okamak bilen adaty äýnegiň arasynda çalyşmak hökman däl.
Öňe gidişler bilen görmek tebigy ýaly bolup biler.Uzakdaky bir zada ýakyn bir zady görmekden geçseňiz, "bökmek" bolmaz
bifokal ýa-da trifokal bilen islärdiňiz.Şonuň üçin ulag sürýän bolsaňyz, dolandyryş paneliňize, ýolda ýa-da rahat geçiş bilen uzakdaky belgä seredip bilersiňiz.
Olar adaty äýnege meňzeýär.Bir gözlegde, adaty bifokal geýen adamlara synap görmek üçin progressiw linzalar berildi.Gözlegiň awtory, köpüsiniň wyklýuçateliň gowy bolandygyny aýtdy.

Hiline, öndürijiligine we täzeligine baha berseňiz, gerekli ýere geldiňiz.

Indeks we material bar

MaterialMaterial NK-55 Polikarbonat MR-8 MR-7 MR-174
imhDöwülme görkezijisi 1.56 1.59 1.60 1.67 1.74
AbbeAbbe gymmaty 35 32 42 32 33
SpecAýratyn agyrlyk güýji 1,28g / sm3 1,20g / sm3 1,30g / sm3 1,36g / sm3 1,46g / sm3
UVUV blok 385nm 380nm 395nm 395nm 395nm
DesignDizaýn SPH SPH SPH / ASP ASP ASP
jyuiElýeterli örtükler HC / HMC / SHMC HC / HMC SHMC SHMC SHMC

Progressiw linzalary kim ulanýar?
Görüşde kynçylyk çekýänleriň hemmesi diýen ýaly bu linzalary geýip biler, ýöne adatça presbiýopiýa (öňdengörüjilikli) 40 ýaşdan uly adamlar gerek - okamak ýa-da tikin ýaly ýakyn iş edenlerinde görüşleri bulaşýar.Miýopiýanyň ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin çagalar üçin progressiw linzalar hem ulanylyp bilner.
progressive

Progressiw linzalary sazlamak üçin maslahatlar
Olary synap görmek kararyna gelseňiz, şu maslahatlary ulanyň:
Bu prosese ýol görkezip biljek, gowy çarçuwany saýlamaga we linzalaryň gözüňiziň üstünde jemlenendigine göz ýetirip biljek ýokary hilli optiki dükany saýlaň.Gowy ýerleşdirilmedik progressiwler, adamlaryň olara uýgunlaşyp bilmezliginiň umumy sebäbi.
Olara öwrenişmek üçin özüňize bir ýa-da iki hepde wagt beriň.Käbir adamlara bir aýlap gerek bolup biler.
Göz lukmanynyň olary nädip ulanmalydygy baradaky görkezmelerine düşünýändigiňize göz ýetiriň.
Täze linzalaryňyzy mümkin boldugyça köplenç geýiň we beýleki äýnegiňizi dakyň.Düzedişi has çaltlaşdyrar.


  • Öňki:
  • Indiki: