Light Intelligent photochromic lens

Lighteňil akylly fotohrom linza


Önümiň jikme-jigi

1.50 CR-39

Haryt bellikleri

Fotokrom linzalary, içerde düşnükli (ýa-da düşnükli) we gün şöhlesine sezewar bolanda awtomatiki garalýan äýnek linzalarydyr.Fotokrom linzalary üçin käwagt ulanylýan beýleki adalgalara "ýagtylyga uýgunlaşýan linzalar", "ýeňil akylly" we "üýtgeýän reňk linzalary" degişlidir.
Aýna dakýan her bir adam, daşarda bolanyňyzda aýratyn reseptli äýnekleri götermegiň nähili kynçylyk çekip biljekdigini bilýär.Fotokrom linzalary bilen adamlar UV goragyny üpjün etmek bilen bir hatarda emeli (ýapyk) tebigy (açyk) yşyklandyryşa geçmäge aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilerler, reseptli äýneklere bolan zerurlygy aradan aýyrýarlar.
Fotohrom linzalaryň goşmaça peýdasy, gözüňizi günüň zyýanly UVA we UVB şöhleleriniň 100 göteriminden goramakdyr.

khjg
P2

Fotohrom linzalaryň işleýşi
Fotohrom linzalaryň garalmagyna sebäp bolan molekulalar günüň ultramelewşe şöhlelenmesi bilen işjeňleşýär.UV şöhleleri bulutlara aralaşýandygy sebäpli, fotohrom linzalar garaňky günlerde-de, güneşli günlerde-de garalýar.

Fotohrom linzalaryň peýdalary

Adamyň ömür boýy gün şöhlesine we UV şöhlelenmesine täsir etmegi durmuşyň soňunda katarakt bilen baglanyşykly bolany üçin, çagalaryň göz aýaklary üçin, şeýle hem ulular üçin äýnek üçin fotohrom linzalary göz öňünde tutmak gowy zat.
Fotokrom linzalara anti-reflektor örtük goşmak, olaryň işleýşini hasam güýçlendirýär.AR örtügi pes ýagtylyk şertlerinde has ýiti görmek üçin fotohrom linzalardan has köp ýagtylygyň geçmegine mümkinçilik döredýär we gün şöhlesiniň we beýleki ýagtylygyň ýagty şertlerde linzalaryň arka tarapyndaky biynjalyk şöhlelerini ýok edýär.
Fotokrom linzalary aýdyň äýnek linzalaryndan has gymmat bolsa-da, baran ýeriňizde bir jübüt reseptli äýnek götermek zerurlygyny azaltmagy aňsatlaşdyrýar.
jhgf
Hopesunda fotohrom linzalar, ýokary indeksli linzalar, bifokallar we progressiw linzalar ýaly ähli obýektiw materiallarda we dizaýnlarda diýen ýaly bar.
Hiline, öndürijiligine we täzeligine baha berseňiz, gerekli ýere geldiňiz.

Indeks we material bar

MaterialMaterial NK-55 Polikarbonat MR-8 MR-7 MR-174
imhDöwülme görkezijisi 1.56 1.59 1.60 1.67 1.74
AbbeAbbe gymmaty 35 32 42 32 33
SpecAýratyn agyrlyk güýji 1,28g / sm3 1,20g / sm3 1,30g / sm3 1,36g / sm3 1,46g / sm3
UVUV blok 385nm 380nm 395nm 395nm 395nm
DesignDizaýn SPH SPH SPH / ASP ASP ASP

Fotokrom linzalarymyzy öwreniň


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Kuwwat diapazony bar

  -Silindr
  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
  + Sfera 0.25
  0.50
  0.75
  1.00
  1.25

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  1.50
  1.75
  2.00
  2.25

  55

  65

  70

  2.50
  2.75

  65

  3.00
  3.25
  3.50
  3.75
  4.00

  55

  55

  60

  65

  70

  4.25
  4.50
  4.75
  5.00
  5.25

  55

  65

  5.50
  5.75
  6.00
  6.25
  6.50
  6.75
  7.00

  55

  7.25

  50

  55

  60

  7.50
  7.75
  8.00
  -Silindr
  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
  -Shere 0.00
  0.25
  0.50
  0.75
  1.00
  1.25
  1.50
  1.75
  2.00

  65

  70

  75

  65

  70

  65

  2.25
  2.50
  2.75
  3.00
  3.25
  3.50
  3.75
  4.00
  4.25
  4.50
  4.75
  5.00

  65

  5.25
  5.50
  5.75
  6.00

  65

  70

  6.25
  6.50
  6.75
  7.00
  7.25
  7.50
  7.75
  8.00