“Light Intelligent” fotohrom linzalary

Lighteňil akylly fotohrom linza


Önümiň jikme-jigi

1.50 CR-39

Haryt bellikleri

Fotohrom linzalar içerde açyk (ýa-da düşnükli) we gün şöhlesine sezewar bolanda awtomatiki garalýan äýnek linzalarydyr.Käte fotohrom linzalar üçin ulanylýan beýleki adalgalara "ýagtylyga uýgunlaşdyrylan linzalar", "ýeňil akylly" we "üýtgeýän reňkli linzalar" degişlidir.
Aýna dakýan her bir adam, daşarda bolanyňyzda aýratyn reseptli äýnekleri götermegiň nähili kynçylyk bolup biljekdigini bilýär.Fotohrom linzalar bilen adamlar UV goragyny üpjün etmek bilen emeli (ýapyk) tebigy (açyk) yşyklandyryşa geçmäge aňsatlyk bilen uýgunlaşyp bilerler, reseptli äýnek zerurlygyny aradan aýyrýarlar.
Fotohrom linzalaryň goşmaça peýdasy, gözüňizi günüň zyýanly UVA we UVB şöhleleriniň 100 göteriminden goramagydyr.

khjg
S2

Fotohrom linzalaryň işleýşi
Fotohrom linzalaryň garalmagyna sebäp bolan molekulalar günüň ultramelewşe şöhleleri bilen işjeňleşýär.UV şöhleleri bulutlara aralaşýandygy sebäpli, fotohrom linzalar garaňky günlerde we güneşli günlerde garalýar.

Fotohrom linzalaryň peýdalary

Adamyň ömür boýy gün şöhlesine we UV şöhlelenmesine sezewar bolmagy durmuşda katarakt bilen baglanyşykly bolany üçin, çagalaryň göz aýaklary üçin, şeýle hem ulular üçin äýnek üçin fotohrom linzalary göz öňünde tutmak gowy zat.
Fotohrom linzalara anti-reflektor örtük goşmak, olaryň işini hasam ýokarlandyrýar.AR örtügi pes ýagtylyk şertlerinde has ýiti görmek üçin fotohrom linzalardan geçmäge mümkinçilik berýär (gijelerine sürmek ýaly) we ýagty şertlerde linzalaryň arka tarapyndan gün şöhlesiniň we beýleki ýagtylygyň biynjalyk şöhlelerini ýok edýär.
Fotohrom linzalary aýdyň äýnek linzalaryndan has gymmat bolsa-da, baran ýeriňizde bir jübüt reseptli äýnek götermek zerurlygyny azaltmagy aňsatlaşdyrýar.
jhgf
Hopesunda, ýokary indeksli linzalar, bifokallar we progressiw linzalar ýaly ähli obýektiw materiallarda we dizaýnlarda fotohrom linzalar bar.
Hil, öndürijilik we täzeliklere baha berseňiz, gerekli ýere geldiňiz.

Indeks we material bar

MaterialMaterial NK-55 Polikarbonat MR-8 MR-7 MR-174
imhDöwülme görkezijisi 1.56 1.59 1.60 1.67 1.74
AbbeAbbe gymmaty 35 32 42 32 33
GörnüşAýratyn agyrlyk güýji 1,28g / sm3 1,20g / sm3 1,30g / sm3 1,36g / sm3 1,46g / sm3
UVUV blok 385nm 380nm 395nm 395nm 395nm
DizaýnDizaýn SPH SPH SPH / ASP ASP ASP

Fotokrom linzalarymyzy öwreniň


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Kuwwat diapazony bar

  -Silindr
  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
  + Sfera 0.25
  0.50
  0.75
  1.00
  1.25

  50

  55

  60

  65

  70

  75

  1.50
  1.75
  2.00
  2.25

  55

  65

  70

  2.50
  2.75

  65

  3.00
  3.25
  3.50
  3.75
  4.00

  55

  55

  60

  65

  70

  4.25
  4.50
  4.75
  5.00
  5.25

  55

  65

  5.50
  5.75
  6.00
  6.25
  6.50
  6.75
  7.00

  55

  7.25

  50

  55

  60

  7.50
  7.75
  8.00
  -Silindr
  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
  -Shere 0.00
  0.25
  0.50
  0.75
  1.00
  1.25
  1.50
  1.75
  2.00

  65

  70

  75

  65

  70

  65

  2.25
  2.50
  2.75
  3.00
  3.25
  3.50
  3.75
  4.00
  4.25
  4.50
  4.75
  5.00

  65

  5.25
  5.50
  5.75
  6.00

  65

  70

  6.25
  6.50
  6.75
  7.00
  7.25
  7.50
  7.75
  8.00