kjhgg

Passiw 3D äýnek üçin aýna linzalar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Awatar” filminiň çykmagy bilen 3D filmleri bütin dünýäde meşhur bolýar.“Dolby Cinema” we “IMAX” kinoteatrlarynyň arasynda iň gyzykly tomaşa tejribesini hödürleýär.2010-njy ýylda Hopesun, Dolby we IMAX 3D kinoteatrlarynda ulanylýan reňk aýralygy passiw 3D äýnek üçin 3D linzaly boş ýerleri öndürmek üçin öz ugruny gurdy.Linzalar çydamly, çyzmaga çydamly we ýokary geçirijiligi bar.Dolby 3D äýnek we Infitec 3D äýnek üçin soňky 10 ýylda 5 milliondan gowrak 3D obýektiw boşluk iberildi.

Öndürýän zatlarymyz şulary öz içine alýar:
1.ROC88 kiçi format linzalary
2.ROC111 Ownuk format linzalary
3.ROC88 Orta format linzalary

12

3D1

3D2

3D äýnek näme we olar nähili işleýär
Adatça filmlerde, telewizorda we wideolardaky şekiller iki ölçegde (beýiklik we ini) görünýär, ýöne bu çäkli bolup biler.3D tehnologiýasy girýär.
3D şekil tehnologiýasynyň dürli görnüşleri, 3D görnüşli äýnekleriň dürli görnüşlerini talap edýär.3D signallary telewizora ýa-da film proýektoryna iberilende, dürli ýollar bilen iberilýär.Telewizorda ýa-da proýektorda ulanylýan 3D kodlamagyň görnüşini terjime edýän içerki dekoder bar.
Soňra 3D şekil ekrana geçirilende çep göz we sag göz aýratynlykda maglumat iberýär.Bu suratlar ekranda gabat gelýär.Netijede, ýörite äýnek bilen kodlanyp bilinýän birneme bulaşyk şekil.
3D äýnegiň çep we sag linzalary dürli funksiýalara eýedir, bu iki şekili bir hökmünde kabul etmek üçin beýnini aldadýar.Iň soňky netije beýnimizdäki 3D şekil.

3D äýnegiň görnüşleri
Anaglyph
Bu enjamlaryň iň köne görnüşi, anaglif 3D äýnekleri gyzyl we gök linzalary bilen tanalýar.Çarçuwalary kartondan ýa-da kagyzdan ýasalýar we linzalary gyzyl we gök çyralary aýratynlykda süzmek arkaly işleýär.

Polýarlaşdyrylan (passiw 3D tehnologiýasy)
Polýarlaşdyrylan 3D äýnek, häzirki zaman kinoteatrlarynda adatça ulanylýar.Linzalary garaňkylaşdyrdy we çarçuwalary adatça plastmassadan ýa-da kartondan ýasaldy.
Polýarizlenen äýnek ýaly, bu 3D äýnek gözüňize girýän ýagtylygyň mukdaryny çäklendirýär - bir obýektiw gözüňize dik ýagtylyk şöhlelerini berýär, beýlekisi gorizontal şöhlelere ýol açýar we şeýlelik bilen çuňluk duýgusyny döredýär (3D effekti).

Şutter (işjeň 3D tehnologiýasy)
Goşulan elektron komponentleriň kömegi bilen bu opsiýa has çylşyrymly - bu, ýapyk 3D äýnek batareýalary ýa-da ulanyş arasynda zarýad bermegi talap edýär.
Bu äýnekleriň her obýektiwde çalt hereket edýän ýapyklary, ýapyk düwmesi we geçirijisi bar.Aýratynlyklar ekranda görkeziliş tizligine görä çalt hereket edýän ýapyklary sinhronlamak üçin bilelikde işleýär.


  • Öňki:
  • Indiki: