sahypa_about

Aýna linzalar.
Görüşi düzetmegiň ilkinji günlerinde ähli äýnek linzalary aýnadan ýasaldy.
Aýna linzalar üçin esasy material optiki aýna.Döwülme görkezijisi rezin linzalardan has ýokary, şonuň üçin aýna linza şol bir güýçdäki rezin linzalardan has inçe.Aýna linzanyň refraktiw görkezijisi 1,523, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90.Aýna linzalaryň gowy geçirijiligi we mehanokimiki aýratynlyklary bar: hemişelik refraktiw görkeziji we durnukly fiziki we himiki aýratynlyklary.
Aýna linzalar ajaýyp optikany hödürlän hem bolsa, agyr we aňsatlyk bilen döwülip, ​​gözüňe uly zyýan ýetirip biler ýa-da gözüň ýitmegine sebäp bolup biler.Şol sebäplere görä, aýna linzalar indi äýnek üçin giňden ulanylmaýar.

Plastiki linzalar.
50 1.50 CR-39
1947-nji ýylda Kaliforniýadaky “Armorlite Lens” kompaniýasy ilkinji ýeňil plastik äýnek linzalaryny hödürledi.Linza CR-39 atly plastmassa polimerden ýasaldy, “Columbia Resin 39” -yň gysgaldylyşy, sebäbi 1940-njy ýyllaryň başynda PPG Industries tarapyndan işlenip düzülen ýylylyk bilen bejerilen plastmassanyň 39-njy formulasydy.
Lighteňil agramy (aýnanyň agramynyň ýarysyna golaýy), arzan bahasy we ajaýyp optiki häsiýetleri sebäpli CR-39 plastmassa häzirki wagtda hem äýnek linzalary üçin meşhur material bolup galýar.
6 1.56 NK-55
Has ýokary Index linzalarynyň iň elýeterli we CR39 bilen deňeşdirilende gaty kyn.Bu material 1,5% -den 15% inçe we 20% ýeňil bolany üçin, has inçe linzalary talap edýän hassalar üçin tygşytly warianty hödürleýär.NK-55-iň Abbe bahasy 42 bolup, -2.50 bilen +2.50 dioptr aralygyndaky reseptler üçin gowy saýlanýar.
● indexokary indeksli plastik linzalar
Soňky 20 ýylda has inçe, has ýeňil äýneklere bolan islegi kanagatlandyryp, birnäçe obýektiw öndürijiler ýokary indeksli plastik linzalary hödürlediler.Bu linzalar CR-39 plastik linzalardan has inçe we ýeňil, sebäbi döwülmegiň has ýokary görkezijisi we pes agyrlyk güýji hem bolup biler.
MR ™ seriýasy, ýokary refraktiw görkeziji, ýokary Abbe gymmaty, pes agyrlyk güýji we ýokary täsir garşylygy bilen Japanaponiýa Mitsui Chemicals tarapyndan döredilen premium optiki linzadyr.
MR ™ seriýasy oftalmiki linzalar üçin has amatlydyr we ýokary tioretan esasy indeks linzaly material hökmünde tanalýar.MR ™ seriýasy optiki obýektiw ulanyjylar üçin iň oňat çözgüt hödürlemek üçin dürli önümleri hödürleýär.
RI 1.60: MR-8
RI 1.60 obýektiw material bazaryndaky iň uly paý bilen iň oňat deňagramly ýokary indeksli material.MR-8 islendik güýçli oftalmiki linza laýyk gelýär we oftalmiki obýektiw materialda täze standartdyr.
RI 1.67: MR-7
Global standart RI 1.67 obýektiw material.Güýçli täsir garşylygy bolan inçe linzalar üçin ajaýyp materiallar.MR-7 has gowy reňk öwüşginine eýe.
RI 1.74: MR-174
Ultra inçe linzalar üçin ýokary ýokary indeksli material.Güýçli resept linzalaryny geýýänler indi galyň we agyr linzalardan azat.

MR-8 MR-7 MR-174
Döwülme görkezijisi (ne) 1.60 1.67 1.74
Abbe gymmaty (ve) 41 31 32
Atylylygy ýoýmagyň temperaturasy (℃) 118 85 78
Tintability Gowy Gowy Gowy
Täsir garşylygy Gowy Gowy Gowy
Statiki ýük garşylygy Gowy Gowy Gowy

Polikarbonat linzalary.
Polikarbonat 1970-nji ýyllarda howa giňişliginde ulanmak üçin işlenip düzüldi we häzirki wagtda kosmonawtlaryň kaskasyny görmek üçin we kosmos gämisiniň şemaly üçin ulanylýar.Polikarbonatdan ýasalan äýnek linzalary ýeňil, täsire çydamly linzalara bolan islege jogap hökmünde 1980-nji ýyllaryň başynda girizilipdi.
Şondan bäri polikarbonat linzalary howpsuzlyk äýnegi, sport äýnegi we çagalaryň äýnegi üçin standart boldy.Adaty plastik linzalara garanyňda döwülmek ähtimallygy az bolany üçin, polikarbonat linzalar hem buraw monta withlary bilen çarçuwanyň böleklerine birikdirilen, tegelek äýnek dizaýnlary üçin gowy saýlawdyr.
Beýleki plastik linzalaryň köpüsi guýma galypdan ýasalýar, bu ýerde suwuk plastmassa material linza görnüşinde uzak wagtlap bişirilýär we obýektiw döretmek üçin suwuk plastmassany berkitýär.Polöne polikarbonat ownuk bölejikler görnüşinde gaty material hökmünde başlaýan termoplastikdir.Sanjym galyplary diýlip atlandyrylýan obýektiw önümçilik prosesinde, bölejikler ereýänçä gyzdyrylýar.Suwuk polikarbonat soňra linzalaryň galyplaryna çalt sanjylýar, ýokary basyş astynda gysylýar we birnäçe minutyň içinde taýýar linza önümini emele getirýär.

Trivex linzalary.
Polikarbonat köp artykmaçlygyna garamazdan, howpsuzlyk programmalary we çagalaryň äýnekleri üçin amatly ýeke-täk obýektiw material däl.
2001-nji ýylda PPG Industries (Pittsburgh, Penn.) Trivex atly bäsdeş obýektiw materialy hödürledi.Polikarbonat linzalary ýaly, “Trivex” -den ýasalan linzalar adaty plastmassa ýa-da aýna linzalara garanyňda inçe, ýeňil we has täsirli.
“Trivex” linzalary bolsa, uret esasly monomerden durýar we adaty plastik linzalaryň ýasalyşyna meňzeş guýma galypdan ýasalýar.PPG-e görä, bu “Trivex” linzalaryna sanjym görnüşli polikarbonat linzalaryna garanyňda has optiki artykmaçlygy berýär.


Iş wagty: Apr-08-2022